top of page
AVAN%2525203_edited_edited_edited.jpg
Tiệm thiết kế - Nhà Bơ

"Quaù trình ñoâ thò hoùa vaø bieán ñoåi khí haäu trong thôøi ñaïi xaây döïng buøng noå vôùi nhöõng loái kieán truùc nhaäp khaåu ñeå ñaùp öùng thò hieáu thò tröôøng môùi ñaõ daãn ñeán moät thôøi kyø baõo xaây döïng lan traøn, ña daïng hoaønh traùng vaø caû ña saéc maøu nhöng laïi thieáu 'baûn saéc' neân vaãn chöa theå hoaøn chænh. Tuy nhieân khoâng theå phuû nhaän hieän thöïc ñôøi soáng hieän ñaïi vôùi nhieàu yeâu caàu ña daïng."

(Mượn lời từ sách của Viện Goethe)

Trải qua hơn 10 năm trong ngành thiết kế, du lịch và trải nghiệm nhiều vùng sống khác nhau,  khảo nghiệm các không gian, chất liệu từ truyền thống đến hiện đại, sự đa dạng về mùa và yếu tố nhiệt - khí hậu của từng vùng. Tiệm Nhà Bơ ra đời với mong muốn đem đến cho bạn những trải nghiệm không gian, chất liệu được làm mới lại một lần nữa để phù hợp với từng vùng khí hậu cùng nhiều yêu cầu đa dạng của cuộc sống hiện đại.

Trân trọng,

bottom of page